Get Adobe Flash player

Ubytovací řád chata PEGAS Čenkovice

UBYTOVACÍ ŘÁD

Chata PEGAS Čenkovice

 

Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

                                                              I.

1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na chatě ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.

2. Týdenní ubytování je od soboty do soboty: nástup od 16-19 hodiny, odjezd do 10 hodiny, ostatní dle domluvy. V den skončení smluveného pobytu je ubytovaný povinen předat chatu nejpozději do 10.00 hod.

3. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po příchodu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas.

4. Ubytování je poskytováno úplatně, kdy cena za ubytování je stanovena na základě ceníku nebo dohodou obou stran a potvrzována podpisem na „ubytovacím lístku“.

5. Úhradu za ubytování, ubytovací poplatky a služby je ubytovaný povinen zaplatit při nástupu po odečtení zálohy hotově, není-li dohodnuto jinak. Při nástupu ubytovaný skládá vratnou kauci ve výši 2000,- Kč. Z této kauce má právo pronajímatel při ukončení pobytu odečíst případné škody způsobené nájemcem. Při odjezdu je ubytovaný povinen uhradit spotřebu energie.
6. Podpisem ubytovaného (dále jen host) na „ubytovacím lístku“ je mezi hostem a provozovatelem chaty uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl.

Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených.

                                                 

                                                              II.

1. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

2. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory, vč. kuchyňky. Užívat pronajatou chatu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.

3. Při nástupu obdrží host dvoje klíče od hlavních dveří chaty a od lyžárny. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v chatě ubytovány. Klíč v hlavních dveřích slouží pouze k zamykání chaty a je nepřenosný. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody za výměnu zámkových vložek.

4. PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH CHATY. Dále je zakázáno držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem, Kouření je povoleno venku pod přístřeškem za předpokladu, že kuřáci po sobě uklidí všechny nedopalky. Porušení tohoto zákazu může být potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ.

5. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách chaty. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách chaty i v její venkovní části. Rodiče batolat a dětí jsou povinni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou schopny udržovat osobní hygienu.

6. Povinnosti hosta:

 – Užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, udržovat pořádek a čistotu na pokojích, větrat a používat /zejména v koupelnách a v kuchyňce / ventilátory na odtah par, aby zamezil vzniku plísní a rozšíření dalších nežádoucích pachů po celé chatě.   

– Bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny a zásahy do el. instalace. Vaření a konzumace jídel na pokojích je zakázáno. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. fritézy, varné konvice, vařiče, el. grily, toustovače apod.) Výjimkou jsou holící strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

– Při používání kuchyňky jsou zbytky jídel a sedlina z kávy ukládány do nádoby k tomu určené. Není dovoleno tyto zbytky vylévat do záchodu nebo dřezů. Po naplnění nádoby ubytovatel zajistí odvoz a likvidaci zbytků. Všechny ostatní odpadky je host povinen ukládat v lyžárně do připravených pytlů.

– Při odchodu z chaty, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, plynových či elektrických spotřebičů, zavřít okna a zamykat vchodové dveře.

– Chovat se v ubytovacích prostorách, zejména v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních hostů.

– Udržovat okolní prostory chaty, přístupové chodníky a schodiště v čistotě. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy chaty z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí.

– Není povolen pobyt psů a jiných drobných zvířat.

– Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování a bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil.

– Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi.
– Host je povinen uvést užívané prostory před odjezdem do původního stavu v

jakém mu byly pronajaty.

 

                                                             III.

1. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku před chatou. Tyto plochy jsou otevřené, a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Při nepříznivém počasí, větší sněhové pokrývce na parkovišti u chaty jsou majitelé aut, povinni respektovat pokyny ubytovatele k přeparkování na obecní parkoviště. Příjezdovou cestu obec neudržuje.

2. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Pronajímatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

3. V případě, že i přes výstrahu host závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.

4. Při ukončení pobytu pronajímatel objekt zkontroluje a přebere. Při zjištění závad se odečítá daná cena z kauce.  Pokud byl shledán objekt v pořádku, vratná kauce se vrací. Doplácí se jen spotřeba energie.


Všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

 

 

                                                     Za pronajímatele Zezula Jan tel. : 604 206 458